Minority Schools in Turkey | Թուրքիայի հայկական դպրոցների հիմնահարցերը

Lawyer and researcher Nurcan Kaya talks to Alin Ozinian about her recent publication called on Turkey’s minority schools problems and proposed solutions.

Իրավաբան և հետազոտող Նուրջան Քայան ՍիվիլՆեթի լրագրող Ալին Օզինյանին պատմում է իր` վերջերս լույս տեսած «Թուրքիայի փոքրամասնությունների դպրոցների հիմնահարցերը և լուծումները» աշխատության մասին։

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s